Strzelnica Pasternik

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00

Wtorek: 10:00 – 18:00

Środa: 10:00 – 18:00

Czwartek: 10:00 – 18:00

Piątek: 10:00 – 18:00

Sobota: 10:00 – 18:00

Niedziela: Otwarte tylko w dni zawodów do 18:00

Istnieje opcja ustalenia innych godzin otwarcia.

Osie śrutowe mogą być użytkowane w zależności od pory roku i widzialności.
Istnieje możliwość uzgodnienia innych godzin użytkowania strzelnicy.

Aktualnie dostępne są hala bocznego zapłonu - kalibry do .22lr - oraz osie śrutowe.

Centralny zapłon i czarny proch nie są jeszcze czynne.

Oferta:

Atrakcje na terenie naszego obiektu:

• Strzelnica sportowa,

• Strzelanie do rzutków,

• Paintball

Organizujemy strzelania:

 • Sportowe - jeśli chcesz ponieść swoje umiejętności i potrenować pod okiem fachowca,
 • Przygotowujące do egzaminu na patent PZSS
 • Dla stażystów i uczestników kursu PZŁ
 • Szkoleniowe zawodowe - jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje np. jako ochroniarz,
 • Rekreacyjne - jeśli chcesz po prostu sprawdzić "jak to jest" i spędzić miło wolny czas,

Dysponujemy bardzo szerokim wachlarzem dostępnej broni. Nasz arsenał jest stale wzbogacany o nowe, ciekawe egzemplarze.

Zapraszamy Koła Łowieckie do rezerwacji terminów treningów śrutowych.

Więcej »

natka rzutek

Regulamin:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

z dnia 15 marca 2000 r.
(Dz.U. Nr 18, poz. 234)

 

(zm. Dz.U. 2011 Nr 237, poz. 1418, Dz.U. 2002 Nr 23, poz. 238, Dz.U. 2000 Nr 51, poz. 618)

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1

 Rozporządzenie określa wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzględnieniem:

1)  warunków korzystania ze strzelnicy,
2) 
 sposobu obchodzenia się z bronią,
3)  sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

§ 2

 Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,
2)  prowadzący strzelanie – osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 3

 Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4

Właściciel lub zarządca strzelnicy, na podstawie regulaminu określonego w § 3, jest obowiązany opracować regulamin strzelnicy, w którym może w szczególności określić dodatkowe warunki bezpieczeństwa, w tym także dla osób przebywających na strzelnicy.

§ 5

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2000 r.

 

Załącznik: Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic.

Rozdział 1 Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:

1)  odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2)  wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2. Na strzelnicy zabrania się:

1)  osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2)  używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3)  spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1)  regulamin strzelnicy,
2)  decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
3)  plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,
b) punktu sanitarnego,
c) dróg ewakuacji,
d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

4)  wykaz sygnałów alarmowych,
5)  informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2 Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział 3 Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Obiekty kryte

Strzelnica Pasternik Obiekty Kryte

Obiekty otwarte

Strzelnica Pasternik Obiekty Otwarte

15ha Zielonego Terenu

Strzelnica Pasternik 15ha terenu